Supervised Hashing Models | Awesome Learning to Hash Add your paper to Learning2Hash

Supervised Hashing Models

Supervised Hashing Models are models that leverage available semantic supervision in the form of, for example: class labels or must-link and cannot-link constraints between data-point pairs. The models exploit this supervision during the learning process to maximise the occurrence of related data-points being hashed to the same hashtable buckets. These models typically exhibit the highest retrieval effectiveness but suffer the disadvantage of requiring manual labels which can be challenging to collect.
NameArchitectureModality
F. Cakir, S. Sclaroff, 2015. Adaptive Hashing for Fast Similarity Search Shallow Unimodal
F. Cakir, K. He, S. Bargal, S. Sclaroff, 2017. MIHash: Online Hashing with Mutual Information Shallow Unimodal
F. Cakir, K. He, S. Sclaroff, 2018. Hashing with Binary Matrix Pursuit Deep Unimodal
F. Cakir, K. He, S. Bargal, S. Sclaroff, 2019. Hashing with Mutual Information Deep Unimodal
Yue Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Han Zhu, 2016. Correlation Autoencoder Hashing for Supervised Cross-Modal Search Deep Cross-modal
Yue Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Qiang Yang, Philip S. Yu, 2016. Deep Visual-Semantic Hashing for Cross-Modal Retrieval Deep Cross-modal
Yue Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Qiang Yang, Philip S. Yu, 2016. Deep Visual-Semantic Hashing for Cross-Modal Retrieval Deep Unimodal
Yue Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Han Zhu, 2017. Correlation Autoencoder Hashing for Supervised Cross-Modal Search Deep Cross-modal
Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Philip S. Yu, 2017. HashNet: Deep Learning to Hash by Continuation Deep Unimodal
Yue Cao, Mingsheng Long, Bin Liu, Jianmin Wang, 2018. Deep Cauchy Hashing for Hamming Space Retrieval Deep Unimodal
Yue Cao, Mingsheng Long, Bin Liu, Jiamin Wang, 2018. HashGAN: Deep Learning to Hash with Pair Conditional Wasserstein GAN Deep Unimodal
Suthee Chaidaroon, Yi Fang, 2017. Variational Deep Semantic Hashing for Text Documents Deep Unimodal
Suthee Chaidaroon, Travis Ebesu, Yi Fang, 2019. Deep Semantic Text Hashing with Weak Supervision Deep Unimodal
Zhixiang Chen, Xin Yuan, Jiwen Lu*, Qi Tian, and Jie Zhou,, 2018. Deep Hashing via Discrepancy Minimization Deep Unimodal
Yudong Chen, Zhihui Lai, Yujuan Ding, Kaiyi Lin, Wai Keung Wong, 2019. Deep Supervised Hashing With Anchor Graph Deep Unimodal
Zhen-Duo Chen, Yongxin Wang, Hui-Qiong Li, Xin Luo, Liqiang Nie, Xin-Shun, 2019. A Two-step Cross-modal Hashing by Exploiting Label Correlations and Preserving Similarity in Both Steps Shallow Cross-Modal
Yong Chen, Hui Zhang, Zhibao Tian, Jun Wang, Dell Zhang, Xuelong Li, 2020. Enhanced Discrete Multi-modal Hashing: More Constraints yet Less Time to Learn Deep Unimodal
Yong Chen, Hui Zhang, Zhibao Tian, Jun Wang, Dell Zhang, Xuelong Li, 2020. Enhanced Discrete Multi-modal Hashing: More Constraints yet Less Time to Learn Deep Unimodal
Yong Chen, Zhibao Tian, Hui Zhang, Jun Wang, Dell Zhang, 2020. Strongly Constrained Discrete Hashing Deep Unimodal
Yong Chen, Yuqing Hou, Shu Leng, Ping Hu, Zhouchen Lin, and Dell Zhang, 2021. Long-Tail Hashing Deep Unimodal
Quan Cui, Qing-Yuan Jiang, Xiu-Shen Wei, Wu-Jun Li, and Osamu Yoshie, 2020. ExchNet: A Unified Hashing Network for Large-Scale Fine-Grained Image Retrieval Deep Unimodal
Cheng Deng, Erkun Yang, Tongliang Liu, Dacheng Tao, 2020. Two-Stream Deep Hashing With Class-Specific Centers for Supervised Image Search Deep Unimodal
G. Ding, Y. Guo, J. Zhou, 2014. Collective Matrix Factorization Hashing for Multimodal data Shallow Cross-modal
Kun Ding, Chunlei Huo, Bin Fan, Chunhong Pan, 2015. kNN Hashing with Factorized Neighborhood Representation Shallow Unimodal
Yihe Dong, Piotr Indyk, Ilya Razenshteyn, Tal Wagner, 2020. Learning Space Partitions for Nearest Neighbor Search Deep Unimodal
Lixin Fan, 2013. Supervised binary hash code learning with jensen shannon divergence Shallow Unimodal
Lixin Fan, Kam Woh Ng, Ce Ju, Tianyu Zhang, Chee Seng Chan, 2020. Deep Polarized Network for Supervised Learning of Accurate Binary Hashing Codes Deep Unimodal
Vijetha Gattupalli, Yaoxin Zhuo, Baoxin Li, 2019. Weakly Supervised Deep Image Hashing through Tag Embeddings Deep Cross-modal
T. Ge, K. He, J. Sun, 2014. Graph Cuts for Supervised Binary Coding Shallow Unimodal
Casper Hansen, Christian Hansen, Jakob Grue Simonsen, Stephen Alstrup, Christina Lioma, 2020. Content-aware Neural Hashing for Cold-start Recommendation Deep Unimodal
K. He, F. Cakir, S. Bargal, S. Sclaroff, 2018. Hashing as Tie-Aware Learning to Rank Deep Unimodal
Sobhan Hemati, Mohammad Hadi Mehdizavareh, Shojaeddin Chenouri, Hamid R Tizhoosh, 2022. A non-alternating graph hashing algorithm for large scale image search Shallow Unimodal
Jiun Tian Hoe, Kam Woh Ng, Tianyu Zhang,Chee Seng Chan,Yi-Zhe Song,Tao Xiang, 2021. One Loss for All: Deep Hashing with a Single Cosine Similarity based Learning Objective Deep Unimodal
Peng Hu, Xu Wang, Liangli Zhen, Dezhong Peng, 2019. Separated Variational Hashing Networks for Cross-Modal Retrieval Deep Cross-Modal
Hengtong Hu, Lingxi Xie, Richang Hong, Qi Tian, 2020. Creating Something from Nothing: Unsupervised Knowledge Distillation for Cross-Modal Hashing Deep Cross-Modal
Long-Kai Huang, Jianda Chen, Sinno Jialin Pan, 2019. Accelerate Learning of Deep Hashing With Gradient Attention Deep Unimodal
P. Jain, B. Kulis, K. Grauman, 2009. Fast Similarity Search for Learned Metrics Shallow Unimodal
Qing-Yuan Jiang, Wu-Jun Li, 2017. Deep Cross-Modal Hashing Deep Cross-modal
Sheng Jin, Hongxun Yao, Xiaoshuai Sun, Shangchen Zhou, Lei Zhang, Xiansheng Hua, 2019. Deep Saliency Hashing for Fine-grained Retrieval Deep Unimodal
Sheng Jin, Shangchen Zhou, Yao Liu, Chao Chen, Xiaoshuai Sun, Hongxun Yao, Xiansheng Hua, 2020. SSAH: Semi-supervised Adversarial Deep Hashing with Self-paced Hard Sample Generation Deep Unimodal
Wang-Cheng Kang, Wu-Jun Li, Zhi-Hua Zhou, 2016. Column Sampling Based Discrete Supervised Hashing Shallow Unimodal
Rong Kang, Yue Cao, Mingsheng Long (B), Jianmin Wang, and Philip S. Yu, 2019. Maximum-Margin Hamming Hashing Deep Unimodal
S. Kumar, R. Udupa, 2011. Learning hash functions for cross-view similarity search Shallow Cross-modal
Aditya Kusupati, Matthew Wallingford, Vivek Ramanujan, Raghav Somani, Jae Sung Park, Krishna Pillutla, Prateek Jain, Sham Kakade, Ali Farhadi, 2021. LLC: Accurate, Multi-purpose Learnt Low-dimensional Binary Codes Deep Unimodal
H. Lai, Y. Pan, Y. Liu, S. Yan, 2015. Simultaneous Feature Learning and Hash Coding with Deep Neural Networks Deep Unimodal
X. Li, G. Lin, C. Shen, A. Hengel, A. Dick, 2013. Learning Hash Functions Using Column Generation Shallow Unimodal
Yan Li, Ruiping Wang, Haomiao Liu, Huajie Jiang, Shiguang Shan and Xilin Chen, 2015. Two Birds, One Stone: Jointly Learning Binary Code for Large-scale Face Image Retrieval and Attributes Prediction Shallow Unimodal
Wu-Jun Li, Sheng Wang and Wang-Cheng Kang, 2016. Feature Learning based Deep Supervised Hashing with Pairwise Labels Deep Unimodal
Qi Li, Zhenan Sun, Ran He, Tieniu Tan, 2017. Deep Supervised Discrete Hashing Deep Unimodal
Chuan-Xiang Li , Zhen-Duo Chen, Peng-Fei Zhang, Xin Luo, Liqiang Nie, Wei Zhang, Xin-Shun Xu, 2018. SCRATCH: A Scalable Discrete Matrix Factorization Hashing for Cross-Modal Retrieval Shallow Cross-Modal
Shuyan Li, Xiu Li, Jiwen Lu, Jie Zhou, 2021. Self-Supervised Video Hashing via Bidirectional Transformers Deep Unimodal
G. Lin, C. Shen, D. Suter, A. Hengel, 2013. A General Two-Step Approach to Learning-Based Hashing Shallow Unimodal
Guosheng Lin, Chunhua Shen, Qinfeng Shi, Anton van den Hengel, and David Suter., 2014. Fast supervised hashing with decision trees for high-dimensional data Shallow Unimodal
Guosheng Lin, Chunhua Shen, Jianxin Wu., 2014. Optimizing Ranking Measures for Compact Binary Code Learning Shallow Unimodal
Kevin Lin, Huei-Fang Yang, Jen-Hao Hsiao, Chu-Song Chen, 2015. Deep learning of binary hash codes for fast image retrieval Deep Unimodal
Zijia Lin, Guiguang Ding, Mingqing Hu and Jianmin Wang, 2015. Semantics-Preserving Hashing for Cross-View Retrieval Shallow Cross-modal
V. Liong, J. Lu, G. Wang, P. Moulin, J. Zhou, 2015. Deep Hashing for Compact Binary Codes Learning Deep Unimodal
Venice Erin Liong, Jiwen Lu, Yap-Peng Tan, and Jie Zhou, 2017. Cross-Modal Deep Variational Hashing Deep Cross-Modal
Venice Erin Liong, Jiwen Lu, Ling-Yu Duan, and Yap-Peng Tan, 2020. Deep Variational and Structural Hashing Deep Cross-Modal
W. Liu, J. Wang, R. Ji, Y. Jiang, S. Chang, 2012. Supervised Hashing with Kernels Shallow Unimodal
X. Liu, J. He, B. Lang, S. Chang, 2013. Hash Bit Selection: a Unified Solution for Selection Problems in Hashing Shallow Unimodal
X. Liu, J. He, C. Deng, B. Lang, 2014. Collaborative Hashing Shallow Cross-modal
Xianglong Liu, Lei Huang, Cheng Deng, Jiwen Lu and Bo Land, 2015. Multi-View Complementary Hash Tables for Nearest Neighbor Search Shallow Cross-modal
Li Liu, Ling Shao, Fumin Shen, Mengyang Yu, 2017. Discretely Coding Semantic Rank Orders for Supervised Image Hashing Deep Unimodal
Xingbo Liu, Xiushan Nie, Xiaoming Xi, Lei Zhu, Yilong Yin, 2019. MoBoost: A Self-improvement Framework for Linear-based Hashing Shallow Unimodal
Xingbo Liu, Xiushan Nie, Quan Zhou, Liqiang Nie, Yilong Yin, 2020. Model Optimization Boosting Framework for Linear Model Hash Learning Shallow Unimodal
Fuchen Long, Ting Yao, Qi Dai, Xinmei Tian, Jiebo Luo, Tao Mei, 2018. Deep Domain Adaptation Hashing with Adversarial Learning Deep Cross-Modal
Xin Luo, Liqiang Nie, Xiangnan He, Ye Wu, Zhen-Duo Chen, Xin-Shun Xu, 2018. Fast Scalable Supervised Hashing Shallow Unimodal
S. Moran, V. Lavrenko, 2015. Graph Regularised Hashing Shallow Unimodal
S. Moran, V. Lavrenko, 2015. Regularised Cross-Modal Hashing Shallow Cross-modal
S. Moran, 2016. Learning to Project and Binarise for Hashing-Based Approximate Nearest Neighbour Search Shallow Unimodal
Pedro Morgado, Yunsheng Li, Jose Costa Pereira, Mohammad Saberian, Nuno Vasconcelos, 2021. Deep Hashing with Hash-Consistent Large Margin Proxy Embeddings Deep Unimodal
M. Norouzi, D. Fleet, R. Salakhutdinov, 2012. Hamming Distance Metric Learning Shallow Unimodal
M. Ou, P. Cui, F. Wang, J. Wang, W. Zhu, S. Yang, 2013. Comparing apples to oranges: a scalable solution with heterogeneous hashing Shallow Cross-modal
Zhaofan Qiu, Yingwei Pan, Ting Yao, Tao Mei, 2017. Deep Semantic Hashing with Generative Adversarial Networks Deep Unimodal
Chaitanya K. Ryali, John J. Hopfield, Leopold Grinberg, Dmitry Krotov, 2020. Bio-Inspired Hashing for Unsupervised Similarity Search Deep Unimodal
Dinghan Shen, Qinliang Su, Paidamoyo Chapfuwa, Wenlin Wang, Guoyin Wang, Lawrence Carin, Ricardo Henao, 2018. NASH: Toward End-to-End Neural Architecture for Generative Semantic Hashing Deep Unimodal
Yuming Shen, Jie Qin,Jiaxin Chen, Li Liu, and Fan Zhu, 2019. Embarrassingly Simple Binary Representation Learning Deep Unimodal
Yuming Shen, Jie Qin, Jiaxin Chen, Mengyang Yu, Li Liu, Fan Zhu, Fumin Shen, Ling Shao, 2020. Auto-Encoding Twin-Bottleneck Hashing Deep Unimodal
A. Joly, O. Buisson, 2011. Random Maximum Margin Hashing Shallow Unimodal
J. Song, Y. Yang, Y. Yang, Z. Huang, H. Shen, 2013. Inter-Media Hashing for Large-Scale Retrieval from Heterogeneous Data Sources Shallow Cross-modal
Dongjin Song, Wei Liu, Rongrong Ji, David A. Meyer, John R. Smith, 2015. Top Rank Supervised Binary Coding for Visual Search Shallow Unimodal
Shupeng Su, Chao Zhang, Kai Han, Yonghong Tian, 2018. Greedy Hash: Towards Fast Optimization for Accurate Hash Coding in CNN Deep Unimodal
Changchang Sun, Xuemeng Song, Fuli Feng, Wayne Xin Zhao, Hao Zhang and Liqiang Nie, 2019. Supervised Hierarchical Cross-Modal Hashing Deep Cross-Modal
J. Wang, S. Kumar, and S. Chang, 2010. Semi-supervised hashing for scalable image retrieval Shallow Unimodal
J. Wang, S. Kumar, S. Chang, 2010. Sequential projection learning for hashing with compact codes Shallow Unimodal
Di Wang, Xinbo Gao, Xiumei Wang and Lihuo He, 2015. Semantic Topic Multimodal Hashing for Cross-Media Retrieval Shallow Cross-modal
Zijian Wang, Zheng Zhang, Yadan Luo and Zi Huang, 2019. Deep Collaborative Discrete Hashing with Semantic-Invariant Structure Deep Unimodal
Xin Wang, Wenwu Zhu, Chenghao Liu, 2019. Semi-supervised Deep Quantization for Cross-modal Search Deep Cross-modal
Ziwei Wang, Quan Zheng, Jiwen Lu, and Jie Zhou, 2020. Deep Hashing with Active Pairwise Supervision Deep Unimodal
Di Wang, Quan Wang, Yaqiang An, Xinbo Gao, Yumin Tian, 2020. Online Collective Matrix Factorization Hashing for Large-Scale Cross-Media Retrieval Shallow Cross-modal
Xunguang Wang, Zheng Zhang, Baoyuan Wu, Fumin Shen, Guangming Lu, 2021. Prototype-Supervised Adversarial Network for Targeted Attack of Deep Hashing Deep Unimodal
Xiu-Shen Wei, Xiu-Shen_Wei,Yang Shen, Xuhao Sun, Han-Jia Ye, Jian Yang, 2021. A-Net: Learning Attribute-Aware Hash Codes for Large-Scale Fine-Grained Image Retrieval Deep Unimodal
Zhenyu Weng, Yuesheng Zhu, 2020. Online Hashing with Efficient Updating of Binary Codes Shallow Unimodal
Dayan Wu, Zheng Lin, Bo Li, Mingzhen Ye, Weiping Wang, 2017. Deep Supervised Hashing for Multi-Label and Large-Scale Image Retrieval Deep Unimodal
Dayan Wu, Qi Dai, Jing Liu, Bo Li, Weiping Wang, 2019. Deep Incremental Hashing Network for Efficient Image Retrieval Deep Unimodal
R. Xia, Y. Pan, H. Lai, C. Liu, S. Yan., 2014. Supervised Hashing via Image Representation Learning Deep Unimodal
Jiaming Xu, PengWang, Guanhua Tian, Bo Xu, Jun Zhao, Fangyuan Wang, Hongwei Hao, 2015. Convolutional Neural Networks for Text Hashing Deep Unimodal
Xu Lu, Lei Zhu, Zhiyong Cheng, Liqiang Nie and Huaxiang Zhang, 2019. Online Multi-modal Hashing with Dynamic Query-adaption Deep Cross-Modal
Cheng Yan, Guansong Pang, Xiao Bai, Chunhua Shen, Jun Zhou, Edwin Hancock, 2019. Deep Hashing by Discriminating Hard Examples Deep Unimodal
Huei-Fang Yang, Cheng-Hao Tu, Chu-Song Chen, 2019. Adaptive Labeling for Deep Learning to Hash Deep Unimodal
Zhan Yang, Jun Long, Lei Zhu, Wenti Huang, 2020. Nonlinear Robust Discrete Hashing for Cross-Modal Retrieval Deep Cross-modal
Xin Yuan, Liangliang Ren, Jiwen Lu, and Jie Zhou, 2018. Towards Optimal Deep Hashing via Policy Gradient Deep Unimodal
Li Yuan, Tao Wang, Xiaopeng Zhang, Zequn Jie, Francis EH Tay, Jiashi Feng, 2020. Central Similarity Hashing for Efficient Image and Video Retrieval Deep Unimodal
D. Zhang, J. Wang, D. Cai, and J. Lu, 2010. Self-Taught Hashing for Fast Similarity Search Shallow Unimodal
D. Zhang, F. Wang, L. Si, 2011. Composite Hashing with Multiple Information Sources Shallow Cross-modal
D. Zhang, W. Li, 2014. Large-scale supervised multimodal hashing with semantic correlation maximization Shallow Cross-modal
P. Zhang, W. Zhang, W. Li, M. Guo, 2014. Supervised Hashing with Latent Factor Models Shallow Unimodal
R. Zhang, L. Lin, R. Zhang, W. Zuo, L. Zhang, 2015. Bit-Scalable Deep Hashing With Regularized Similarity Learning for Image Retrieval and Person Re-Identification Deep Unimodal
Ziming Zhang, Yuting Chen, Venkatesh Saligrama, 2016. Efficient Training of Very Deep Neural Networks for Supervised Hashing Deep Unimodal
Donglin Zhang, Xiaojun Wu, Zhen Liu, Jun Yu, Josef Kittler, 2020. Fast Discrete Cross-Modal Hashing Based on Label Relaxation and Matrix Factorization Shallow Cross-modal
Yongfei Zhang, Cheng Peng, Zhang Jingtao, Xianglong Liu, Shiliang Pu, Changhuai Chen, 2020. Hierarchical Deep Hashing for Fast Large Scale Image Retrieval Deep Unimodal
F. Zhao, Y. Huang, L. Wang, and T. Tan, 2015. Deep Semantic Ranking Based Hashing for Multi-Label Image Retrieval Deep Unimodal
Y. Zhen, D. Yeung, 2012. Co-Regularized Hashing for Multimodal Data Shallow Cross-modal
Yi Zhen, Piyush Rai, Hongyuan Zha, and Lawrence Carin, 2015. Cross-Modal Similarity Learning via Pairs, Preferences, and Active Supervision Shallow Cross-modal
Xiaofeng Zhu, Zi Huang, Heng Tao Shen, Xin Zhao, 2013. Linear cross-modal hashing for efficient multimedia search Shallow Cross-modal
Han Zhu, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Yue Cao, 2016. Deep Hashing Network for Efficient Similarity Retrieval Deep Unimodal