Add your paper to Learning2Hash

Supervised Projection Models

Supervised Projection Models are models that leverage available semantic supervision in the form of, for example: class labels or must-link and cannot-link constraints between data-point pairs. The models exploit this supervision during the learning process to maximise the occurrence of related data-points being hashed to the same hashtable buckets. These models typically exhibit the highest retrieval effectiveness but suffer the disadvantage of requiring manual labels which can be challenging to collect.
NameCodebookArchitectureModalityOptimisation
F. Cakir, S. Sclaroff, 2015. Adaptive Hashing for Fast Similarity Search Binary Shallow Unimodal Stochastic Gradient Descent
F. Cakir, K. He, S. Bargal, S. Sclaroff, 2017. MIHash: Online Hashing with Mutual Information Binary Shallow Unimodal Stochastic Gradient Descent
F. Cakir, K. He, S. Sclaroff, 2018. Hashing with Binary Matrix Pursuit Binary Deep Unimodal Binary programming
F. Cakir, K. He, S. Bargal, S. Sclaroff, 2019. Hashing with Mutual Information Binary Deep Unimodal Listwise Mutual Information loss
Yue Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Han Zhu, 2016. Correlation Autoencoder Hashing for Supervised Cross-Modal Search Binary Deep Cross-modal Backpropagation
Yue Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Qiang Yang, Philip S. Yu, 2016. Deep Visual-Semantic Hashing for Cross-Modal Retrieval Binary Deep Cross-modal Backpropagation
Yue Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Qiang Yang, Philip S. Yu, 2016. Deep Visual-Semantic Hashing for Cross-Modal Retrieval Binary Deep Unimodal Backpropagation
Yue Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Han Zhu, 2017. Correlation Autoencoder Hashing for Supervised Cross-Modal Search Binary Deep Cross-modal Backpropagation
Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Philip S. Yu, 2017. HashNet: Deep Learning to Hash by Continuation Binary Deep Unimodal Backpropagation
Yue Cao, Mingsheng Long, Bin Liu, Jianmin Wang, 2018. Deep Cauchy Hashing for Hamming Space Retrieval Binary Deep Unimodal Backpropagation
Yue Cao, Mingsheng Long, Bin Liu, Jiamin Wang, 2018. HashGAN: Deep Learning to Hash with Pair Conditional Wasserstein GAN Binary Deep Unimodal Backpropagation
Suthee Chaidaroon, Yi Fang, 2017. Variational Deep Semantic Hashing for Text Documents Binary Deep Unimodal Backpropagation
Suthee Chaidaroon, Travis Ebesu, Yi Fang, 2019. Deep Semantic Text Hashing with Weak Supervision Binary Deep Unimodal Backpropagation
Yudong Chen, Zhihui Lai, Yujuan Ding, Kaiyi Lin, Wai Keung Wong, 2019. Deep Supervised Hashing With Anchor Graph Binary Deep Unimodal Backpropagation
Zhen-Duo Chen, Yongxin Wang, Hui-Qiong Li, Xin Luo, Liqiang Nie, Xin-Shun, 2019. A Two-step Cross-modal Hashing by Exploiting Label Correlations and Preserving Similarity in Both Steps Binary Shallow Cross-Modal Least Squares
Quan Cui, Qing-Yuan Jiang, Xiu-Shen Wei, Wu-Jun Li, and Osamu Yoshie, 2020. ExchNet: A Unified Hashing Network for Large-Scale Fine-Grained Image Retrieval Binary Deep Unimodal Backpropagation
G. Ding, Y. Guo, J. Zhou, 2014. Collective Matrix Factorization Hashing for Multimodal data Binary Shallow Cross-modal Matrix Factorisation
Kun Ding, Chunlei Huo, Bin Fan, Chunhong Pan, 2015. kNN Hashing with Factorized Neighborhood Representation Binary Shallow Unimodal Gradient Descent
Yihe Dong, Piotr Indyk, Ilya Razenshteyn, Tal Wagner, 2020. Learning Space Partitions for Nearest Neighbor Search Binary Deep Unimodal Backpropagation
Lixin Fan, 2013. Supervised binary hash code learning with jensen shannon divergence Binary Shallow Unimodal Minimise Bayes decision error
Vijetha Gattupalli, Yaoxin Zhuo, Baoxin Li, 2019. Weakly Supervised Deep Image Hashing through Tag Embeddings Binary Deep Cross-modal Backpropagation
T. Ge, K. He, J. Sun, 2014. Graph Cuts for Supervised Binary Coding Binary Shallow Unimodal Graph Cuts + Maximum Margin
Casper Hansen, Christian Hansen, Jakob Grue Simonsen, Stephen Alstrup, Christina Lioma, 2020. Content-aware Neural Hashing for Cold-start Recommendation Binary Deep Unimodal Backpropagation
K. He, F. Cakir, S. Bargal, S. Sclaroff, 2018. Hashing as Tie-Aware Learning to Rank Binary Deep Unimodal Average Precision and NDCG loss
Peng Hu, Xu Wang, Liangli Zhen, Dezhong Peng, 2019. Separated Variational Hashing Networks for Cross-Modal Retrieval Binary Deep Cross-Modal Backpropagation
Hengtong Hu, Lingxi Xie, Richang Hong, Qi Tian, 2020. Creating Something from Nothing: Unsupervised Knowledge Distillation for Cross-Modal Hashing Binary Deep Cross-Modal Backpropagation
Long-Kai Huang, Jianda Chen, Sinno Jialin Pan, 2019. Accelerate Learning of Deep Hashing With Gradient Attention Binary Deep Unimodal Backpropagation
P. Jain, B. Kulis, K. Grauman, 2009. Fast Similarity Search for Learned Metrics Binary Shallow Unimodal LogDet Divergence
Qing-Yuan Jiang, Wu-Jun Li, 2017. Deep Cross-Modal Hashing Binary Deep Cross-modal Backpropagation
Sheng Jin, Hongxun Yao, Xiaoshuai Sun, Shangchen Zhou, Lei Zhang, Xiansheng Hua, 2019. Deep Saliency Hashing for Fine-grained Retrieval Binary Deep Unimodal Backpropagation
Wang-Cheng Kang, Wu-Jun Li, Zhi-Hua Zhou, 2016. Column Sampling Based Discrete Supervised Hashing Binary Shallow Unimodal Iterative Discrete Optimisation with Column Sampling
Rong Kang, Yue Cao, Mingsheng Long (B), Jianmin Wang, and Philip S. Yu, 2019. Maximum-Margin Hamming Hashing Binary Deep Unimodal Backpropagation
S. Kumar, R. Udupa, 2011. Learning hash functions for cross-view similarity search Binary Shallow Cross-modal Matrix Factorisation
H. Lai, Y. Pan, Y. Liu, S. Yan, 2015. Simultaneous Feature Learning and Hash Coding with Deep Neural Networks Binary Deep Unimodal Backpropagation
X. Li, G. Lin, C. Shen, A. Hengel, A. Dick, 2013. Learning Hash Functions Using Column Generation Binary Shallow Unimodal Maximum Margin
Yan Li, Ruiping Wang, Haomiao Liu, Huajie Jiang, Shiguang Shan and Xilin Chen, 2015. Two Birds, One Stone: Jointly Learning Binary Code for Large-scale Face Image Retrieval and Attributes Prediction Binary Shallow Unimodal Block Coordinate Descent
Wu-Jun Li, Sheng Wang and Wang-Cheng Kang, 2016. Feature Learning based Deep Supervised Hashing with Pairwise Labels Binary Deep Unimodal Backpropagation
Qi Li, Zhenan Sun, Ran He, Tieniu Tan, 2017. Deep Supervised Discrete Hashing Binary Deep Unimodal Backpropagation
Chuan-Xiang Li , Zhen-Duo Chen, Peng-Fei Zhang, Xin Luo, Liqiang Nie, Wei Zhang, Xin-Shun Xu, 2018. SCRATCH: A Scalable Discrete Matrix Factorization Hashing for Cross-Modal Retrieval Binary Shallow Cross-Modal Matrix Factorisation
G. Lin, C. Shen, D. Suter, A. Hengel, 2013. A General Two-Step Approach to Learning-Based Hashing Binary Shallow Unimodal Block Coordinate Descent + Various Classifier
Guosheng Lin, Chunhua Shen, Qinfeng Shi, Anton van den Hengel, and David Suter., 2014. Fast supervised hashing with decision trees for high-dimensional data Binary Shallow Unimodal Decision Trees
Guosheng Lin, Chunhua Shen, Jianxin Wu., 2014. Optimizing Ranking Measures for Compact Binary Code Learning Binary Shallow Unimodal Ranking Measure (AUC
Kevin Lin, Huei-Fang Yang, Jen-Hao Hsiao, Chu-Song Chen, 2015. Deep learning of binary hash codes for fast image retrieval Binary Deep Unimodal Backpropagation
Zijia Lin, Guiguang Ding, Mingqing Hu and Jianmin Wang, 2015. Semantics-Preserving Hashing for Cross-View Retrieval Binary Shallow Cross-modal Kernel Logistics Regression
V. Liong, J. Lu, G. Wang, P. Moulin, J. Zhou, 2015. Deep Hashing for Compact Binary Codes Learning Binary Deep Unimodal Backpropagation
W. Liu, J. Wang, R. Ji, Y. Jiang, S. Chang, 2012. Supervised Hashing with Kernels Binary Shallow Unimodal Gradient Descent
X. Liu, J. He, B. Lang, S. Chang, 2013. Hash Bit Selection: a Unified Solution for Selection Problems in Hashing Binary Shallow Unimodal Quadratic Programming
X. Liu, J. He, C. Deng, B. Lang, 2014. Collaborative Hashing Binary Shallow Cross-modal Matrix Factorisation
Xianglong Liu, Lei Huang, Cheng Deng, Jiwen Lu and Bo Land, 2015. Multi-View Complementary Hash Tables for Nearest Neighbor Search Binary Shallow Cross-modal Matrix Factorisation
Li Liu, Ling Shao, Fumin Shen, Mengyang Yu, 2017. Discretely Coding Semantic Rank Orders for Supervised Image Hashing Binary Deep Unimodal Discrete Minimisation
Xingbo Liu, Xiushan Nie, Xiaoming Xi, Lei Zhu, Yilong Yin, 2019. MoBoost: A Self-improvement Framework for Linear-based Hashing Binary Shallow Unimodal Least Squares
Xingbo Liu, Xiushan Nie, Quan Zhou, Liqiang Nie, Yilong Yin, 2020. Model Optimization Boosting Framework for Linear Model Hash Learning Binary Shallow Unimodal Least Squares
Fuchen Long, Ting Yao, Qi Dai, Xinmei Tian, Jiebo Luo, Tao Mei, 2018. Deep Domain Adaptation Hashing with Adversarial Learning Binary Deep Cross-Modal Backpropagation
Xin Luo, Liqiang Nie, Xiangnan He, Ye Wu, Zhen-Duo Chen, Xin-Shun Xu, 2018. Fast Scalable Supervised Hashing Binary Shallow Unimodal Iterative Optimisation
S. Moran, V. Lavrenko, 2015. Graph Regularised Hashing Binary Shallow Unimodal Maximum Margin
S. Moran, V. Lavrenko, 2015. Regularised Cross-Modal Hashing Binary Shallow Cross-modal Maximum Margin
S. Moran, 2016. Learning to Project and Binarise for Hashing-Based Approximate Nearest Neighbour Search Natural Binary Code (NBC) Shallow Unimodal Maximum Margin
Pedro Morgado, Yunsheng Li, Jose Costa Pereira, Mohammad Saberian, Nuno Vasconcelos, 2020. Deep Hashing with Hash-Consistent Large Margin Proxy Embeddings Binary Deep Unimodal Backpropagation
M. Norouzi, D. Fleet, R. Salakhutdinov, 2012. Hamming Distance Metric Learning Binary Shallow Unimodal Triplet Ranking Loss
M. Ou, P. Cui, F. Wang, J. Wang, W. Zhu, S. Yang, 2013. Comparing apples to oranges: a scalable solution with heterogeneous hashing Binary Shallow Cross-modal Block Coordinate Descent
Zhaofan Qiu, Yingwei Pan, Ting Yao, Tao Mei, 2017. Deep Semantic Hashing with Generative Adversarial Networks Binary Deep Unimodal Backpropagation
Chaitanya K. Ryali, John J. Hopfield, Leopold Grinberg, Dmitry Krotov, 2020. Bio-Inspired Hashing for Unsupervised Similarity Search Binary Deep Unimodal Backpropagation
Dinghan Shen, Qinliang Su, Paidamoyo Chapfuwa, Wenlin Wang, Guoyin Wang, Lawrence Carin, Ricardo Henao, 2018. NASH: Toward End-to-End Neural Architecture for Generative Semantic Hashing Binary Deep Unimodal Backpropagation
Yuming Shen, Jie Qin,Jiaxin Chen, Li Liu, and Fan Zhu, 2019. Embarrassingly Simple Binary Representation Learning Binary Deep Unimodal Backpropagation
Yuming Shen, Jie Qin, Jiaxin Chen, Mengyang Yu, Li Liu, Fan Zhu, Fumin Shen, Ling Shao, 2020. Auto-Encoding Twin-Bottleneck Hashing Binary Deep Unimodal Backpropagation
A. Joly, O. Buisson, 2011. Random Maximum Margin Hashing Binary Shallow Unimodal Maximum Margin
J. Song, Y. Yang, Y. Yang, Z. Huang, H. Shen, 2013. Inter-Media Hashing for Large-Scale Retrieval from Heterogeneous Data Sources Binary Shallow Cross-modal Matrix Factorisation
Dongjin Song, Wei Liu, Rongrong Ji, David A. Meyer, John R. Smith, 2015. Top Rank Supervised Binary Coding for Visual Search Binary Shallow Unimodal Stochastic Gradient Descent
Shupeng Su, Chao Zhang, Kai Han, Yonghong Tian, 2018. Greedy Hash: Towards Fast Optimization for Accurate Hash Coding in CNN Binary Deep Unimodal Backpropagation
Changchang Sun, Xuemeng Song, Fuli Feng, Wayne Xin Zhao, Hao Zhang and Liqiang Nie, 2019. Supervised Hierarchical Cross-Modal Hashing Binary Deep Cross-Modal Backpropagation
J. Wang, S. Kumar, and S. Chang, 2010. Semi-supervised hashing for scalable image retrieval Binary Shallow Unimodal Matrix Factorisation
J. Wang, S. Kumar, S. Chang, 2010. Sequential projection learning for hashing with compact codes Binary Shallow Unimodal Matrix Factorisation
Di Wang, Xinbo Gao, Xiumei Wang and Lihuo He, 2015. Semantic Topic Multimodal Hashing for Cross-Media Retrieval Binary Shallow Cross-modal Matrix Factorisation
Zijian Wang, Zheng Zhang, Yadan Luo and Zi Huang, 2019. Deep Collaborative Discrete Hashing with Semantic-Invariant Structure Binary Deep Unimodal Backpropagation
Xin Wang, Wenwu Zhu, Chenghao Liu, 2019. Semi-supervised Deep Quantization for Cross-modal Search Binary Deep Cross-modal Backpropagation
Di Wang, Quan Wang, Yaqiang An, Xinbo Gao, Yumin Tian, 2020. Online Collective Matrix Factorization Hashing for Large-Scale Cross-Media Retrieval Binary Shallow Cross-modal Matrix Factorisation
Zhenyu Weng, Yuesheng Zhu, 2020. Online Hashing with Efficient Updating of Binary Codes Binary Shallow Unimodal Passive Aggressive
Dayan Wu, Zheng Lin, Bo Li, Mingzhen Ye, Weiping Wang, 2017. Deep Supervised Hashing for Multi-Label and Large-Scale Image Retrieval Binary Deep Unimodal Backpropagation
Dayan Wu, Qi Dai, Jing Liu, Bo Li, Weiping Wang, 2019. Deep Incremental Hashing Network for Efficient Image Retrieval Binary Deep Unimodal Backpropagation
R. Xia, Y. Pan, H. Lai, C. Liu, S. Yan., 2014. Supervised Hashing via Image Representation Learning Binary Deep Unimodal Backpropagation
Jiaming Xu, PengWang, Guanhua Tian, Bo Xu, Jun Zhao, Fangyuan Wang, Hongwei Hao, 2015. Convolutional Neural Networks for Text Hashing Binary Deep Unimodal Backpropagation
Xu Lu, Lei Zhu, Zhiyong Cheng, Liqiang Nie and Huaxiang Zhang, 2019. Online Multi-modal Hashing with Dynamic Query-adaption Binary Deep Cross-Modal Backpropagation
Cheng Yan, Guansong Pang, Xiao Bai, Chunhua Shen, Jun Zhou, Edwin Hancock, 2019. Deep Hashing by Discriminating Hard Examples Binary Deep Unimodal Backpropagation
Zhan Yang, Jun Long, Lei Zhu, Wenti Huang, 2020. Nonlinear Robust Discrete Hashing for Cross-Modal Retrieval Binary Deep Cross-modal Backpropagation
Li Yuan, Tao Wang, Xiaopeng Zhang, Zequn Jie, Francis EH Tay, Jiashi Feng, 2020. Central Similarity Hashing for Efficient Image and Video Retrieval Binary Deep Unimodal Backpropagation
D. Zhang, J. Wang, D. Cai, and J. Lu, 2010. Self-Taught Hashing for Fast Similarity Search Binary Shallow Unimodal Matrix Factorisation + Maximum Margin
D. Zhang, F. Wang, L. Si, 2011. Composite Hashing with Multiple Information Sources Binary Shallow Cross-modal Matrix Factorisation
D. Zhang, W. Li, 2014. Large-scale supervised multimodal hashing with semantic correlation maximization Binary Shallow Cross-modal Matrix Factorisation
P. Zhang, W. Zhang, W. Li, M. Guo, 2014. Supervised Hashing with Latent Factor Models Binary Shallow Unimodal Expectation Maximisation
R. Zhang, L. Lin, R. Zhang, W. Zuo, L. Zhang, 2015. Bit-Scalable Deep Hashing With Regularized Similarity Learning for Image Retrieval and Person Re-Identification Binary Deep Unimodal Backpropagation
Ziming Zhang, Yuting Chen, Venkatesh Saligrama, 2016. Efficient Training of Very Deep Neural Networks for Supervised Hashing Binary Deep Unimodal Backpropagation
Donglin Zhang, Xiaojun Wu, Zhen Liu, Jun Yu, Josef Kittler, 2020. Fast Discrete Cross-Modal Hashing Based on Label Relaxation and Matrix Factorization Binary Shallow Cross-modal Matrix Factorisation
Yongfei Zhang, Cheng Peng, Zhang Jingtao, Xianglong Liu, Shiliang Pu, Changhuai Chen, 2020. Hierarchical Deep Hashing for Fast Large Scale Image Retrieval Binary Deep Unimodal Backpropagation
F. Zhao, Y. Huang, L. Wang, and T. Tan, 2015. Deep Semantic Ranking Based Hashing for Multi-Label Image Retrieval Binary Deep Unimodal Backpropagation
Y. Zhen, D. Yeung, 2012. Co-Regularized Hashing for Multimodal Data Binary Shallow Cross-modal Concave-Convex Procedure (CCCP)
Yi Zhen, Piyush Rai, Hongyuan Zha, and Lawrence Carin, 2015. Cross-Modal Similarity Learning via Pairs, Preferences, and Active Supervision Binary Shallow Cross-modal Bayesian
Xiaofeng Zhu, Zi Huang, Heng Tao Shen, Xin Zhao, 2013. Linear cross-modal hashing for efficient multimedia search Binary Shallow Cross-modal Matrix Factorisation
Han Zhu, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Yue Cao, 2016. Deep Hashing Network for Efficient Similarity Retrieval Binary Deep Unimodal Backpropagation